Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 870/2013

av den 9 juli 2013

om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Lettland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 140.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2866/98 av den 31 december 1998 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (1) fastställs omräkningskurserna från och med den 1 januari 1999.

(2)

Enligt artikel 4 i 2003 års anslutningsakt är Lettland en medlemsstat med undantag, enligt definitionen i artikel 139.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(3)

Enligt rådets beslut 2013/387/EU av den 9 juli 2013 om Lettlands införande av euron den 1 januari 2014 (2), uppfyller Lettland de nödvändiga villkoren för att införa euron och Lettlands undantag upphävs med verkan från och med den 1 januari 2014.

(4)

För att införa euron i Lettland krävs det att omräkningskursen mellan euron och den lettiska latsen fastställs. Denna omräkningskurs ska fastställas till 0,702804 lettiska lats per 1 EUR, vilket motsvarar den nuvarande centralkursen för den lettiska latsen i växelkursmekanismen (ERM II).

(5)

Förordning (EG) nr 2866/98 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 2866/98 ska följande rad införas mellan omräkningskurserna för det cypriotiska pundet och den luxemburgska francen:

”= 0,702804 lettiska lats”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  EGT L 359, 31.12.1998, s. 1.

(2)  EUT L 195, 18.7.2013, s. 24.