Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

13.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/23


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 877/2013

av den 27 juni 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 av den 21 maj 2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 473/2013 inrättas en närmare övervakning av de medlemsstater som har euron som valuta och som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott genom ytterligare rapporteringskrav som syftar till att förhindra och på ett tidigt stadium korrigera eventuella avvikelser från rådets rekommendationer eller beslut om att korrigera det alltför stora underskottet.

(2)

Denna övervakning kompletterar de befintliga rapporteringskrav som anges i artikel 3.4 a eller artikel 5.1 a i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (2), som kräver att en medlemsstat i förfarandet vid alltför stora underskott och som omfattas av rådets rekommendation i enlighet med artikel 126.7 i fördraget eller ett föreläggande enligt artikel 126.9 i fördraget ska rapportera till rådet och kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att korrigera det alltför stora underskottet. Rapporten ska innehålla mål för de offentliga utgifterna och inkomsterna och för de diskretionära åtgärderna på både utgifts- och inkomstsidan som är förenliga med rådets rekommendation, samt uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits och vilken typ av åtgärder som planeras för att uppnå dessa mål.

(3)

Förordning (EU) nr 473/2013 kompletterar denna inledande rapporteringsskyldighet genom att kräva en tätare rapportering från de medlemsstater som har euron som valuta och som har ett alltför stort underskott. De senare måste rapportera till kommissionen och Ekonomiska och finansiella kommittén om de åtgärder som vidtagits för att korrigera det alltför stora underskottet var sjätte månad om de är föremål för rådets rekommendation i enlighet med artikel 126.7 och var tredje månad om rådet antagit ett beslut om föreläggande enligt artikel 126.9 i fördraget. Rapporteringen ska, för den offentliga sektorn och dess delsektorer, innehålla uppgifter om genomförandet av innevarande års budget, om budgetpåverkan av diskretionära åtgärder både i fråga om utgifter och inkomster, om målen för offentliga utgifter och inkomster och information om de åtgärder som vidtagits och vilka typer av åtgärder som planeras för att uppnå målen. Denna tätare rapportering kommer att hjälpa kommissionen och Ekonomiska och finansiella kommittén att kontinuerligt övervaka om den berörda medlemsstaten är på väg att korrigera sitt alltför stora underskott.

(4)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EU) nr 473/2013 ska innehållet i denna kompletterande rapport specificeras av kommissionen. Denna delegerade akt innehåller en tydlig ram för den information som ska ingå i rapporterna från de medlemsstater som har euron som valuta och som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott. Det rapporteringssystem som inrättas genom denna delegerade förordning kommer att ge en strukturerad och harmoniserad överblick över budgetsituationen i de berörda medlemsstaterna. Rapporten bör innehålla årliga och kvartalsvisa uppgifter för att ge närmare uppgifter om den pågående korrigeringen. Uppgifterna bör rapporteras utifrån kontant- och periodiseringsprincipen (enligt Europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS) i syfte att öka förståelsen för dynamiken i situationen för de offentliga finanserna. Med tanke på att förfarandet vid alltför stora underskott kan gälla på grundval av bristande efterlevnad i fråga om endera underskottet eller både underskottet och skuldkvoten enligt fördragets referensvärden, bör utvecklingen av de viktigaste inslagen i den offentliga sektorns underskott och skuldutveckling rapporteras.

(5)

Faktiska uppgifter som rapporteras enligt denna delegerade akt bör överensstämma med de uppgifter som rapporterats till Eurostat i samband med förfarandet vid alltför stora underskott.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs specifikationer av innehållet i de rapporter som kan begäras av kommissionen från de medlemsstater som har euron som valuta och som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott.

Artikel 2

Rapporternas struktur och innehåll

1.   De rapporter som avses i artikel 1 ska ha följande struktur:

De faktiska saldona i de offentliga finanserna, skuldutvecklingen och uppdaterade budgetplaner under korrigeringsperioden, för den offentliga sektorn och dess delsektorer.

Beskrivning och kvantifiering av den finanspolitiska strategin i nominella och strukturella termer (konjunkturberoende komponent av saldot, exklusive engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder) för att korrigera det alltför stora underskottet inom den tidsfrist som rådet fastställt enligt rådets senaste rekommendation eller beslut om föreläggande enligt artikel 126.7 eller artikel 126.9 i fördraget, inbegripet detaljerad information om de finanspolitiska åtgärder som planeras eller som redan har vidtagits för att uppnå dessa mål och om deras effekter på de offentliga finanserna.

2.   Rapporterna ska innehålla de tabeller som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 140, 27.5.2013, s. 11.

(2)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.


BILAGA

Tabeller som ska ingå i de rapporter som ska lämnas in i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 473/2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet

Märk: I tabellerna nedan motsvarar år t det år då rapporterna lämnas in. Rapportering av de punkter som anges i fetstil är obligatorisk. Den begreppsmässiga ram som man enades om i samband med rådets direktiv 2011/85/EU (1) bör genomföras.

Tabell 1a

Kvartalsvist budgetgenomförande under innevarande år enligt kontantmetoden  (3) för den offentliga sektorn och dess delsektorer  (4)

Miljoner euro

År t (2)

Q1

Q2

Q3

Q4

Samlat saldo per delsektor (6–7)

1.

Offentlig sektor

2.

Staten

3.

Delstater

4.

Kommuner

5.

Socialförsäkring

För varje delsektor (ange vilken)

6.

Totala inkomster/inflöden

Varav (vägledande förteckning)

Skatter, varav:

Direkta skatter

Indirekta skatter, varav:

Mervärdesskatt

Sociala avgifter

Försäljning

Andra löpande inkomster

Kapitalinkomster

Inflöden från transaktioner i finansiella instrument

7.

Totala utgifter/utflöden

Varav (vägledande förteckning)

Inköp av varor och tjänster

Löner och socialförsäkringsavgifter

Räntor

Subventioner

Sociala förmåner

Andra löpande utgifter

Kapitaltransfereringar som ska betalas

Kapitalinvesteringar

Utflöden från transaktioner i finansiella instrument

Tabell 1b

Kvartalsvist budgetgenomförande under innevarande år och utsikter i enlighet med ENS-standarder och icke-säsongsjusterade  (6) uppgifter för den offentliga sektorn och dess delsektorer

Uppgifterna om budgetgenomförandet i tabell 1a och 1b bör överensstämma. En jämförelsetabell som visar metoden för övergång mellan uppgifterna i de två tabellerna bör lämnas.

Miljoner euro

ENS-kod

År t (5)

Q1

Q2

Q3

Q4

Nettoutlåning (+)/nettoupplåning (–)

1.

Offentliga sektorn  (6)

S.13

2.

Staten

S.1311

3.

Delstater

S.1312

4.

Kommuner

S.1313

5.

Socialförsäkring

S.1314

För den offentliga sektorn (frivilligt för delsektorerna)

6.

Totala inkomster  (6)

TR

varav:

Skatter på produktion och import

D.2

Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc.

D.5

Kapitalskatter

D.91

Sociala avgifter

D.61

Kapitalinkomst

D.4

Övriga (7)

7.

Totala utgifter  (6)

TE

varav:

Löner och socialförsäkringsavgifter

D.1

Insatsförbrukning

P.2

Sociala transfereringar

D.62, D.632 (8)

Ränteutgifter

D.41

Subventioner

D.3

Fast bruttoinvestering (6)

P.51

Kapitaltransfereringar

D.9

Övriga (9)

8.

Bruttoskuld  (10)

Tabell 1c

Årliga mål för de offentliga finanserna i enlighet med ENS-standarderna för den offentliga sektorn och dess delsektorer

ENS-kod

År t – 1

År t

År t + … (11)

Nettoutlåning (+)/nettoupplåning (–) per delsektor (i % av BNP)

1.

Offentlig sektor

S.13

2.

Staten

S.1311

3.

Delstater

S.1312

4.

Kommuner

S.1313

5.

Socialförsäkring

S.1314

Offentlig sektor (S.13) (i % av BNP)

6.

Totala inkomster

TR

7.

Totala utgifter

TE

8.

Ränteutgifter

D.41

9.

Primärsaldo  (12)

10.

Engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder  (13)

Förändringstakt

Förändringstakt

Förändringstakt

11.

Real BNP-tillväxt

12.

Potentiell BNP-tillväxt

bidrag:

arbete

kapital

total faktorproduktivitet

i % av potentiell BNP

i % av potentiell BNP

i % av potentiell BNP

13.

Produktionsgap

14.

Konjunkturmässig budgetkomponent

15.

Konjunkturrensat saldo (1 – 14)

14.

Konjunkturrensat primärsaldo (13 + 6)

15.

Strukturellt saldo (13 – 10)

Tabell 2

Mål för utgifter och inkomster för den offentliga sektorn (S.13) i enlighet med ENS standarder

i % av BNP

ENS-kod

År t – 1

År t

År t + 1

År t + … (14)

1.

Totala inkomstmål

(= tabell 1c. 6)

TR

varav:

1.1

Skatter på produktion och import

D.2

1.2

Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter etc.

D.5

1.3

Kapitalskatter

D.91

1.4

Sociala avgifter

D.61

1.5

Kapitalinkomst

D.4

1.6

Övriga  (15)

p.m.: Skattebörda

(D.2 + D.5 + D.61 + D.91-D.995) (16)

2.

Totala utgiftsmål

(= tabell 1c.7)

TE (17)

varav:

2.1

Löner och socialförsäkringsavgifter

D.1

2.2

Insatsförbrukning

P.2

2.3

Sociala ersättningar

D.62, D.6311, D.63121, D.63131 (20)

varav:

Arbetslöshetsersättningar  (18)

2.4

Ränteutgifter

D.41

2.5

Subventioner

D.3

2.6

Fast bruttoinvestering

P.51

2.7

Kapitaltransfereringar

D.9

2.8

Övrigt  (19)

Tabell 3a

Finanspolitiska åtgärder som antagits och planeras av den offentliga sektorn och dess delsektorer på både inkomst- och utgiftssidan för att uppnå de mål som presenteras i tabell 2

Förväntade effekter av åtgärder antagna och planerade (22) på de offentliga finanserna

Förteckning över åtgärder

Detaljerad beskrivning (23)

Mål (utgifter/inkomster)

ENS-kod

Redovisningsprincip (24)

Antagande status

Proportionell effekt på de offentliga finanserna (miljoner euro) för året

t – 1

t

t + 1

t + 2

t + (21)

TOTALT

Tabell 3b

Kvartalsrapporter under innevarande år om effekterna på de offentliga finanserna av de åtgärder som presenteras i tabell 3a

Förteckning över åtgärder (25)

Rapportering under innevarande år för åtgärder med en effekt på år t (välj ett av alternativen nedan) (26)

Förväntade effekter på de offentliga finanserna för år t

(miljoner euro)

(= tabell 3a)

Kvartalsvisa observerade effekter på de offentliga finanserna (miljoner euro) (27)

Kumulativa observerade effekter på de offentliga finanserna sedan början av året (miljoner euro)

Q1

Q2

Q3

Q4

TOTALT

Tabell 4

Offentlig sektor (S.13) skuldutveckling och framtidsutsikter

År t – 1

År t

År t + … (28)

ENS-kod

i % av BNP

i % av BNP

i % av BNP

1.

Bruttoskuld  (29)

(= tabell 1b.8 för den offentliga sektorn)

2.

Förändring av bruttoskuldkvoten

Bidrag till förändringar i bruttoskuld

3.

Primärsaldo

(= tabell 1c. 9)

4.

Ränteutgifter

(= tabell 1c.8)

D.41

5.

Stock-/flödesjustering

varav:

Differenser mellan kontantmetoden och periodiseringmetoden (30)

Nettoackumulering av finansiella tillgångar (31)

varav:

Privatiseringsintäkter

Värderingseffekter och andra (32)

p.m.: Implicit räntesats på skuld  (33) (i %)

Andra relevanta variabler

6.

Likvida finansiella tillgångar (34)

7.

Finansiella nettoskulder

8.

Skuldamortering (befintliga obligationer) sedan slutet av föregående år

9.

Andel av skulden denominerad i utländsk valuta (i %)

10.

Genomsnittlig löptid (i år)

11.

Real BNP-tillväxt (i %)

(= tabell 1c rad 11)


(1)  EUT L 306, 23.11.2011, s. 41.

(2)  Rapporteringen är obligatorisk fram till innevarande kvartal inkluderat. Om uppgifterna för innevarande kvartal inte finns tillgängliga, lämna senast tillgängliga månadsuppgifter och ange vilken månad de motsvarar. För saldot i de offentliga finanserna, lämna uppgifter fram till det senast tillgängliga kvartalet (q-1). Den normala kvalitetssäkringen och revisionsstrategin bör tillämpas.

(3)  Motsvarande uppgifter från den offentliga redovisningen får lämnas om uppgifter som baseras på kontantmetoden inte finns tillgängliga. Ange den redovisningsgrund som använts för att fylla i alla uppgifter i tabellen.

(4)  Motsvarande den rapportering som ska lämnas i enlighet med artikel 3.2 i rådets direktiv 2011/85/EU.

(5)  Rapporteringen ska gälla fram till slutet av innevarande år t. Kvartalsvisa utsikter är inte bindande och rapporteras som uppskattningar (som eventuellt kan revideras) för informations- och övervakningsändamål.

(6)  För staten ska de poster som anges med ”a” med säsongsrensade uppgifter. Om de nationella myndigheterna inte kan lämna dessa görs den säsongsmässiga justeringen av Eurostat tillsammans med den berörda medlemsstaten.

(7)  P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (andra än D.91rec).

(8)  Enligt ENS95: D6311_D63121_D63131pay; i ESA2010 D632pay.

(9)  D.29pay + D.4pay (andra än D.41pay) + D.5pay + D.7pay + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.

(10)  Enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 479/2009 (EUT L 145, 10.6.2009, s. 1).

(11)  Efter kommissionens begäran om att aktivera de rapporteringskrav som föreskrivs i artikel 10.3 i förordning (EU) nr 473/2013, börjar rapporteringen från det år då förfarandet vid alltför stora underskott inleds i enlighet med artikel 126.6 i fördraget, och pågår fram till dess att det alltför stora underskottet planeras korrigeras, i enlighet med den tidsfrist som fastställts i rådets rekommendation i enlighet med artikel 126.7 i fördraget eller beslut om föreläggande enligt artikel 126.9 i fördraget.

(12)  Det primära saldot beräknas som (B.9, punkt 8) plus (D.41, punkt 9).

(13)  Ett plustecken innebär underskottsminskande åtgärder.

(14)  Efter kommissionens begäran om att aktivera de rapporteringskrav som föreskrivs i artikel 10.3 i förordning (EU) nr 473/2013, börjar rapporteringen från det år då förfarandet vid alltför stora underskott inleds i enlighet med artikel 126.6 i fördraget, och pågår fram till dess att det alltför stora underskottet planeras korrigeras, i enlighet med den tidsfrist som fastställts i rådets rekommendation i enlighet med artikel 126.7 i fördraget eller beslut om föreläggande enligt artikel 126.9 i fördraget.

(15)  P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (andra än D.91rec).

(16)  Inbegriper de som uppbärs av EU och med en justering för icke uppburna skatter och sociala avgifter D.995), om tillämpligt.

(17)  

(18)  Inbegriper kontantbidrag (D.621 och D.624) och naturaförmåner (D.631) som avser arbetslöshetsersättning.

(19)  D.29 + D.4 (andra än D.41) + D.5 + D.7 + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.

(20)  I ESA2010: D.62-D.632.

(21)  År då det alltför stora underskottet ska korrigeras, i enlighet med den tidsfrist som fastställts i rådets rekommendation i enlighet med artikel 126.7 i fördraget eller beslut om föreläggande i enlighet med artikel 126.9 i fördraget.

(22)  Bara åtgärder som är tillräckligt detaljerade och som tillkännagetts på ett trovärdig sätt bör rapporteras.

(23)  Inbegriper rapportering om vilken delsektor som vidtar åtgärden.

(24)  Effekten av åtgärderna kommer automatiskt att redovisas enligt periodiseringsprincipen, men, om detta är omöjligt, och rapportering görs enligt kontantmetoden, bör den uttryckligen anges. Effekten ska registreras i proportionella termer – i motsats till nivåer – jämfört med föregående års grundprognos. Enkla permanenta åtgärder bör registreras som en effekt på ± X under det eller de år de införs och under övriga som noll (den övergripande inverkan på inkomster eller utgifter får inte ta ut varandra). Om effekten av en åtgärd varierar över tiden bör bara de ytterligare konsekvenserna registreras i tabellen. Genom sin natur, bör engångsåtgärder alltid registreras som en effekt på ± X under året med de första effekterna på de offentliga finanserna och ± X under följande år, dvs. de samlade effekterna på inkomster eller utgifter under två på varandra följande år ska vara noll.

(25)  Välj de åtgärder som anges i tabell 3a som får effekter på de offentliga finanserna under år t.

(26)  Det är obligatoriskt att fylla i ett av de två alternativen: Kvartalsvis rapportering (uppskattningar som kan komma att revideras) åtminstone fram till innevarande kvartal och/eller summan av de observerade effekterna på de offentliga finanserna fram till och med det aktuella datumet.

(27)  Ange för varje kvartal om de uppgifter som rapporteras motsvarar observerade uppgifter. Rapporteringen är obligatorisk fram till och med det innevarande kvartalet.

(28)  Efter kommissionens begäran om att aktivera de rapporteringskrav som föreskrivs i artikel 10.3 i förordning (EU) nr 473/2013, börjar rapporteringen från det år då förfarandet vid alltför stora underskott inleds i enlighet med artikel 126.6 i fördraget, och pågår fram till dess att det alltför stora underskottet planeras korrigeras, i enlighet med den tidsfrist som fastställts i rådets rekommendation i enlighet med artikel 126.7 i fördraget eller beslut om föreläggande enligt artikel 126.9 i fördraget.

(29)  Enligt definitionen i förordning (EG) nr 479/2009.

(30)  Skillnaderna avseende ränteutgifter, övriga utgifter och inkomster kan urskiljas när det är relevant eller om skuldkvoten ligger över referensvärdet.

(31)  Likvida tillgångar (valuta), statspapper, tillgångar på tredjeländer, statligt kontrollerade företag och skillnaden mellan noterade och onoterade tillgångar kan urskiljas när det är relevant eller om skuldkvoten ligger över referensvärdet.

(32)  Förändringar som beror på valutakursförändringar samt transaktioner på sekundärmarknaden kan urskiljas när det är relevant eller om skuldkvoten ligger över referensvärdet.

(33)  Anges som ränteutgift dividerad med skuldnivån för föregående år.

(34)  Likvida tillgångar definieras här som AF.1, AF.2, AF.3 (konsoliderade för den offentliga sektorn, dvs. om man räknar bort finansiella positioner mellan offentliga enheter), A.F511, AF.52 (bara om noterade i fondbörs).