Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 82/885/EEG av den 10 december 1982 om ändring av direktiv 78/170/EEG om funktionen hos värmeanordningar för rumsuppvärmning och varmvattenförsörjning i nya eller befintliga icke-industriella byggnader samt värmeisolering och varmvattenförsörjning i hushåll i nya, icke-industriella byggnaderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 378 , 31/12/1982 s. 0019 - 0023

Spansk specialutgåva: Område 12 Volym 4 s. 0088

Portugisisk specialutgåva: Område 12 Volym 4 s. 0088

Finsk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0060

Svensk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0060RÅDETS DIREKTIV av den 10 december 1982 om ändring av direktiv 78/170/EEG om funktionen hos värmeanordningar för rumsuppvärmning och varmvattenförsörjning i nya eller befintliga icke-industriella byggnader samt värmeisolering och varmvattenförsörjning i hushåll i nya, icke-industriella byggnader (82/885/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 103 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I direktiv 78/170/EEG () föreskrivs att medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla nya värmeanordningar för rumsuppvärmning och/eller varmvattenförsörjning till hushåll i nya eller befintliga icke-industriella byggnader uppfyller minimikraven i fråga om funktion.

I nämnda direktiv föreskrivs att uppfyllandet av dessa minimikrav i fråga om funktion skall styrkas genom en kontroll, som utförs antingen i samband med tillverkningen eller i samband med installationen av anordningen.

I nämnda direktiv föreskrivs vidare att energiförluster hos värmeanordningar som kontrolleras i samband med installation inte får överskrida de nivåer som medlemsstaterna fastställt.

Där föreskrivs emellertid också att de utrustningar för vilka typprovning inte kan genomföras skall behandlas i ett följande förslag, så snart de nödvändiga tekniska undersökningarna har slutförts.

När dessa undersökningar nu slutförts, bör lämpliga bestämmelser antas med avseende på nämnda värmeanordningar.

Undersökningarna visar på behovet av möjligheten till en tidsfrist mellan tidpunkten för installation av en anordning för vilken typprovning inte är möjlig och den tidpunkt då den kontrolleras på plats.

Vidare har dessa undersökningar lett till att man utarbetat utkast till praktiska regler för tillvägagångssättet vid funktionsprovning på plats av värmeanordningar som drivs med flytande eller gasformiga bränslen och som kontrolleras i samband med installationen.

Det är därför nödvändigt att sådana anordningar kontrolleras i överensstämmelse med nämnda praktiska regler, som utgör en minsta gemensam grund för hela gemenskapen. Bestämmelserna i dessa praktiska regler gäller inte för värmeanordningar som drivs med fasta bränslen.

För att det skall vara enkelt att avgöra om reglerna för sådan kontroll som utförs i samband med installation efterlevs, bör anordningen förses med en typskylt liknande den som gäller för värmeanordningar som kontrolleras i samband med tillverkningen. Denna skylt skall kunna ersättas med en kontrollrapport. Om anordningen inte uppfyller funktionskraven eller energiförlustnivåerna, skall kontrollrapporten insändas till den behöriga administrativa myndigheten.

De åtgärder som vidtas för att tillämpa detta direktiv bör innefatta de åtgärder som vidtagits för en tillnärmning av medlemsstaternas lagar inom de områden som omfattas av detta direktiv och bör vara inriktade på att underlätta det pågående eller kommande harmoniserings- eller standardiseringsarbetet inom dessa områden, både på gemenskapsnivå och på internationell nivå.

Direktiv 78/170/EEG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 78/170/EEG ändras härmed på följande sätt:

1. Orden "de ekonomiskt försvarbara" skall införas före orden "minimikraven i fråga om funktion" i artikel 1.1 första stycket.

2. Artikel 1.1 fjärde stycket skall ersättas med följande:

"Elektriska värmeanordningar med resistorer, värmepumpar och anslutningar till fjärrvärmenät skall ej omfattas av dessa bestämmelser."

3. Artikel 1.1 sista stycket, skall utgå.

4. Följande punkter skall införas i artikel 1:

"3a. Värmeanordningar som kontrolleras i samband med installationen och som inte uppfyller minimikraven i fråga om funktion skall bli föremål för beslut av den behöriga administrativa myndigheten, som kan sträcka sig så långt som till att bestämma att en anordning skall tas ur drift. Överensstämmelsen med dessa krav skall intygas med en skylt med uppgift om minst de detaljer som föreskrivs i punkt 3, med undantag för den sista strecksatsen beträffande anordningens energiförbrukning när den arbetar vid märkeffekt.

Uppgift om maximitemperaturen för värmebäraren enligt femte strecksatsen behöver inte anges om temperaturen specificeras i något annat dokument.

Kontrollorganet skall åläggas att till användaren överlämna en kontrollrapport, utformad enligt medlemsstatens bestämmelser. Av denna rapport skall särskilt framgå de detaljer som skall specificeras på typskylten enligt första stycket. Rapporten kan ersätta skylten.

Om det framgår av en kontrollrapport att en värmeanordning inte uppfyller minimikraven i fråga om funktion, skall kontrollorganet sända in en kopia av rapporten till den behöriga administrativa myndigheten. Om det gäller en värmeanordning som kommer från en annan medlemsstat, skall den administrativa myndighet på den plats där kontrollen utförs, på tillverkarens begäran översända en kopia av kontrollrapporten till denne, förutsatt att ägaren samtycker till det.

3b. Kontroll av värmeanordningar i samband med installationen skall utföras i överensstämmelse med de praktiska reglerna i bilagan till detta direktiv. Bestämmelserna i dessa regler skall utgöra en minsta gemensam grundval för kontrollproceduren inom hela gemenskapen. De kan utfyllas med bestämmelser som medlemsstaterna beslutar om, men inte upphävas eller motsägas. Bestämmelserna i dessa regler skall inte gälla för värmeanordningar som drivs med fasta bränslen eller för kondensorpannor."

5. Artikel 1.4 skall ersättas med följande:

"4. För värmeanordningar som kontrolleras i samband med installationen får medlemsstaterna i stället för minimikrav i fråga om funktion fastställa maximinivåer för energiförluster enligt punkt 3.1 i de praktiska reglerna.

I sådant fall skall bestämmelserna i punkterna 3a och 3b gälla."

Artikel 2

Bilagan till detta direktiv skall läggas till i direktiv 78/170/EEG.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall inom 18 månader efter anmälan av detta direktiv besluta om åtgärder för provning av värmeanordningar i samband med installationen.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 1982.

På rådets vägnar

G. FENGER MOELLER

Ordförande

() EGT nr C 175, 14.7.1980, s. 12.

() EGT nr C 300, 18.11.1980, s. 6.

() EGT nr L 52, 23.2.1978, s. 32.

BILAGA

PRAKTISKA REGLER FÖR FUNKTIONSPROVNING I SAMBAND MED INSTALLATION AV VÄRMEANORDNINGAR SOM DRIVS MED FLYTANDE ELLER GASFORMIGT BRÄNSLE OCH SOM ANVÄNDS FÖR RUMSUPPVÄRMNING OCH/ELLER VARMVATTENFÖRSÖRJNING TILL HUSHÅLL I ICKE-INDUSTRIELLA BYGGNADER

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID PROVNING OCH BESTÄMNING AV FÖRLUSTER

1. ALLMÄNT

1.1 Om en värmeanordning kan drivas med olika typer av bränsle (flytande eller gasformigt) skall provet utföras med ett bränsle av varje typ som överensstämmer med tillverkarens specifikationer och som finns att tillgå vid provningstillfället.

1.2 Rökgasutgången skall ha en öppning som gör det möjligt att föra in mätsonder och att ta prover på rökgasen.

1.3 Precisionen vid varje mätning skall vara sådan att den möjliggör den exakthet totalt i resultaten som specificerats av medlemsstaterna.

1.4 Provningen skall utföras inom en rimlig tidsperiod och helst vid anordningens märkvärmeeffekt. Om detta inte är möjligt, skall den belastning användas som kommer närmast denna. Om anordningen är konstruerad för två eller flera driftinställningar, kan en provning också ske med reducerad belastning på begäran av medlemsstaterna. De driftinställningar som används skall mätas med en tillförlitlig metod.

1.5 Vare sig prestanda bestäms enligt den direkta eller den indirekta metoden, skall de anges i procent på grundval av netto- eller bruttovärmevärdet för det bränsle som sprutas in i brännaren vid den belastning som bestämts enligt punkt 1.4.

2. PROVNINGSVILLKOR

2.1 Förberedelse av anordningen

2.1.1 Det åligger användaren att eventuellt med hjälp av tillverkaren och/eller installatören före provningen rengöra, justera och förbereda anordningen på ett sådant sätt som han bedömer som nödvändigt. De behöriga administrativa myndigheterna kan göra sådan rengöring obligatorisk.

2.1.2 Läcktätheten i anordningen och dess anslutning till rökkanalen skall kontrolleras.

2.2 Identifiering av anordningen

2.2.1 Innan provningen påbörjas skall kontrollorganet (nedan kallat "organet") registrera alla nödvändiga data som behövs för identifiering av anordningen och åtminstone de egenskaper hos anordningen eller de specifikationer som till exempel anges på typskylten och/eller i de monterings- och bruksanvisningar som lämnats till användaren, såsom uppgift om tillverkare, fabrikat, tillverkningsår och värmegrad.

2.2.2 Organet skall kontrollera att nödvändiga villkor är uppfyllda för att säkerställa att det inte uppstår några störningar under provningen som skulle kunna ha en negativ inverkan på dess giltighet. För detta ändamål skall det särskilt kräva av användaren att han uppvisar sådana intyg P eller företer andra bevis P som styrker att de säkerhetskontroller som fastställts för pannrummet och hithörande lokaler har utförts. Detta villkor får anses vara uppfyllt i medlemsstater där värmeanordningar inte kan installeras eller tas i drift utan föregående säkerhetskontroller. Om inga sådana kontroller krävs enligt nationell lagstiftning, kan organet innan kontrollen utförs kräva en rimlig garanti för att arbetsförhållandena är betryggande innan det utför kontrollen.

Om organet inte kan få ovannämnda villkor uppfyllda på ett tillfredsställande sätt, kan det vägra att utföra kontrollen. I sådant fall skall det upprätta en ad hoc-rapport.

2.3 Förberedande körning

2.3.1 Innan provningen äger rum, kan organet göra en förberedande körning för att kontrollera och ställa in den mätutrustning som installerats för kontrolländamål. Organet skall säkerställa att alla mätningar sker med erforderlig noggrannhet. Närmare bestämt måste organet, om det bestämmer sig för att använda sig av vissa mätinstrument som ingår i installationens normala utrustning, kontrollera att dessa uppfyller de önskade kraven i fråga om noggrannhets- och tillförlitlighetsstandard.

2.3.2 Det åligger användaren att med hjälp av tillverkaren och/eller installatören och med ägarens medgivande utföra alla eventuellt nödvändiga slutjusteringar på anordningen samt att lämna alla kompletterande förklaringar till de olika anvisningarna för att skapa bästa möjliga provningsförhållanden.

2.4 Provning

2.4.1 Organet skall ensamt ansvara för genomförandet av provningen.

2.4.2 Provningen skall utföras under kontinuerlig drift med konstant flöde av bränsle och förbränningsluft.

2.4.3 Organet skall under provningen utföra de obligatoriska mätningarna enligt punkt 3 och vid behov vidta de ytterligare åtgärder som anges i punkt 4. Det skall utarbeta en rapport enligt punkt 5.

3. BESTÄMNING AV VÄRMEFÖRLUSTER VIA RÖKGASER

3.1 Mätning av förluster av kännbart värme

Om prestanda bestäms enligt den indirekta metoden, skall organet ha rätt att mäta antingen volymprocenten koldioxid eller syre i rökgaserna.

Därefter skall det använda en formel som förutom temperaturskillnaden mellan rökgaserna och förbränningsluften också innehåller lämpliga konstanter. Formeln och konstanterna skall ha offentliggjorts av den medlemsstat under vars rättsskipning kontrollorganet lyder eller vara fastställda i en standard.

Om det inte finns några officiella bestämmelser eller någon standard, kan förlusterna av kännbart värme beräknas med hjälp av bränslets kännetecken och värmevärde samt överskottsluftens volym genom användning av sådana tabeller för förbränningsgasers specifika värme, som upprättats av den 12:e Världsgaskongressen (IGU/E/17/73).

Ovannämnda tillvägagångssätt skall inte tillämpas på kondensorpannor.

3.2 Mätning av rökgaskapaciteten

Organet skall utföra denna mätning om anordningen drivs med flytande bränsle eller gasol, LPG (liquefied petroleum gas), som sprutas in i flytande form. Mätningen skall ske med hjälp av ett lämpligt instrument. Resultatet skall uttryckas i konventionella röktal (0 till 9).

4. ÖVRIGA (FRIVILLIGA) KONTROLLER

4.1 Spår av kolmonoxid

Organet kan bemyndigas att kontrollera att rökgaserna från anordningen inte innehåller kolmonoxid i sådana kvantiteter att de kan äventyra resultaten av de mätningar som utförts enligt punkt 3.1.

4.2 Värmeförluster via höljet

I de medlemsstater där det varken finns lagstiftning, tekniska föreskrifter eller andra bestämmelser på detta område kan organet bemyndigas att beräkna värmeförlusterna via anordningens hölje med ledning av tillverkarens uppgifter och/eller med ledning av de yttemperaturer som uppmäts under provningen.

5. PROVNINGSRAPPORT

Efter provningen skall organet utarbeta en rapport i den form som medlemsstaten fastställt, där det redogör för anordningens viktigaste egenskaper, de mätningar som utförts, de formler som använts för beräkning av värmeförlusterna och värmeanordningens prestanda.