Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 95/49/EG av den 26 september 1995 om ändring av förteckningen över enheter som omfattas av direktiv 91/296/EEG om transitering av naturgas genom gasledningsnät (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 30/09/1995 s. 0086 - 0087KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/49/EG av den 26 september 1995 om ändring av förteckningen över enheter som omfattas av direktiv 91/296/EEG om transitering av naturgas genom gasledningsnät (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT FÖLJANDE DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/296/EEG av den 31 maj 1991 om transitering av naturgas genom gasledningsnät (1), ändrad genom kommissionens direktiv 94/49/EG (2), särskilt artikel 2.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Överföringsnät för naturlig högtrycksgas och de enheter som ansvarar för dem i medlemsstaterna och som omfattas av direktiv 91/296/EEG förtecknas i bilagan till det direktivet.

Förteckningen bör uppdateras av kommissionen efter samråd med de berörda medlemsstaterna när detta är nödvändigt för att uppfylla målen i direktiv 91/296/EEG, med särskilt beaktande av artikel 2.1 a.

Utvecklingen av gasindustrin i Spanien och anslutningen av de tre nya medlemsstaterna Österrike, Finland och Sverige kräver en uppdatering av förteckningen.

Samråd har skett med de berörda medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 91/296/EEG, skall ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 31 december 1995 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 september 1995.

På kommissionens vägnar

Christos PAPOUTSIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 147, 12.6.1991, s. 37.

(2) EGT nr L 295, 16.11.1994, s. 16.

BILAGA

Förteckning över enheter och överföringsnät för högtrycksgas

>Plats för tabell>