Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1951:723) angående grunder för uppdelning av vissa försäkringar på en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring

Denna kungörelse har enligt lag (1999:1230) upphört att gälla den 1 januari 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (1999:1230).

Utfärdad den 23 november 1951.

Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av punkt 1 elfte stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), fastställa följande grunder för uppdelning enligt tionde stycket nämnda anvisningspunkt av i denna kungörelse avsedda försäkringar.

Denna kungörelse äger tillämpning beträffande sådan av Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm, Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Göteborg, Skånska livränte- och kapitalförsäkringsanstalten samt Skaraborgs läns ränte- och kapitalförsäkringsanstalt meddelad livränteförsäkring, för vilken utfästelse om försäkringsbeloppets storlek icke lämnats och vilken tillika är förenad med villkoret, att erlagda premier – utan ränta – skola återbetalas, om den försäkrade avlider, innan livräntan börjat utgå.

Livränteförsäkring som nyss sagts skall vid uppdelning enligt tionde stycket ovannämnda anvisningspunkt anses såsom kapitalförsäkring i vad den avser premieåterbetalning vid dödsfall och i övrigt såsom pensionsförsäkring, varjämte inbetalad premie skall anses erlagd till en tiondel för kapitalförsäkringen och till nio tiondelar för pensionsförsäkringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1951:723

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1952, men skall icke äga tillämpning beträffande försäkring på grund av premie, erlagd före nämnda dag.