Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift

Utfärdad den 29 juni1964

1 §

Vad i lagen om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift stadgas angående ansvarighet för skada i följd av atomolycka skall äga tillämpning beträffande det i Amerikas Förenta Stater registrerade atomfartyget Savannah.

2 §

Ansvarigheten för innehavaren av Savannah för skada i följd av en och samma atomolycka skall vara begränsad till ett belopp i svenska kronor motsvarande femhundra miljoner U.S. dollar efter den köpkurs å checkar utställda i U.S. dollar som gäller vid tiden för skadeersättningarnas bestämmande.

Ansvarighetsbeloppet innefattar jämväl ränta och rättegångskostnader.

3 §

Amerikas Förenta Stater i egenskap av innehavare av Savannah befrias från försäkringsplikt varom stadgas i 10 § atomansvarighetslagen den 3 juni 1960 (nr 246).

4 §

Anmälan enligt 13 § andra stycket sista punkten atomansvarighetslagen av anspråk på ersättning för skada i följd av atomolycka, som medfört ansvarighet för innehavaren av Savannah, skall göras hos länsstyrelsen i Stockholms län.

SFS 1991:51

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1964:518

(Utkom d. 10 juli 1964.)

SFS 1991:51

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.