Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1968:439) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor

1 §

Inträffar under tiden till dess Danmark och Norge blivit bundna av den i Bryssel den 31 januari 1963 avslutade tilläggskonventionen till den i Paris den 29 juli 1960 avslutade konventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område atomolycka i den atomanläggning som enligt Kungl. Maj:ts tillstånd den 1 april 1966 är under uppförande vid Simpevarp i Kalmar län, utgår ersättning av statsmedel för atomskada i följd av olyckan med de belopp som anläggningens innehavare, utöver de ersättningsbelopp som det åligger denne att betala enligt atomansvarighetslagen den 8 mars 1968 (nr 45), skulle ha varit skyldig att utge, om det för anläggningsinnehavaren enligt 17 § atomansvarighetslagen gällande ansvarighetsbeloppet utgjort ett belopp motsvarande 15 miljoner sådana betalningsenheter som avses i 31 § atomansvarighetslagen.

2 §

Inträffar under tiden till dess 29-31 §§ atomansvarighetslagen träder i kraft atomolycka som avses i 1 §, utgår ersättning av statsmedel för atomskada i följd av olyckan med belopp som staten skulle ha varit skyldig att betala, om nämnda paragrafer i atomansvarighetslagen varit i kraft men det i 31 § första stycket nämnda lag föreskrivna beloppet utgjort 70 miljoner sådana betalningsenheter som avses i sistnämnda lagrum.
Vid tillämpning av första stycket och 29-31 §§ atomansvarighetslagen anses som stat vilken tillträtt tilläggskonventionen varje stat som ratificerat eller anslutit sig till konventionen senast nittio dagar före den dag då atomolyckan inträffade.

3 §

Fråga om ersättning enligt denna kungörelse prövas av Kungl. Maj:t.