Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor Förarbeten1973:213Prop. 1973:14, LU 8, rskr. 111.2003:829Prop. 2003/03:5, bet. 2003/04:LU5, rskr. 2003/04:30.2010:1215Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019Kommentaren uppdaterad per 1 juli 20181 §1 §Livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, ska ändras i anslutning till prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1215). Lagen 2003:829, med ikraftträdande 1 jan. 2004, innehåller även:2. För livräntor som har fastställts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser utom vad gäller den dag när indextillägg skall utgå.2 §2 §Ändring sker den 1 januari varje år som prisbasbeloppet för året över- eller underskrider prisbasbeloppet för närmast föregående år. Ändring avser alla livräntor som fastställts före den dag då ändringen skall ske samt livräntor som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. Lag (2003:829). 3 §3 §Ändring sker med det procenttal som prisbasbeloppet har ändrats med.Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket ändring skall ske fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2003:829). 4 §4 § Upphävd g. Lag (2003:829). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1973:213 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1974. 1981:1194 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982. 2003:829 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2. För livräntor som har fastställts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser utom vad gäller den dag när indextillägg skall utgå. 2010:1215 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor. Avser vissa livräntor pga. händelser som inträffat före 1973 års utgång – KK (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m. Avser vissa livräntor pga. händelser som inträffat före 1973 års utgång.