Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Försäkringsinspektionens kungörelse (1974:782) om ändring av skadeståndslivräntor

Utfärdad: 1974-11-27

Enligt 1 § lagen den 13 april 1973 (nr 213) om ändring av skadeståndslivräntor skall livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, ändras i anslutning till basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Enligt 2 § lagen om ändring av skadeståndslivräntor sker ändring första gången den 1 januari året närmast efter det år då basbeloppet för december månad med minst fem procent över- eller underskridit basbeloppet för december 1973. Ändring avser alla livräntor som fastställts före den dag då ändringen skall ske samt livräntor som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 3 § lagen sker ändring första gången med det procenttal med vilket basbeloppet ändrats. Ändringen får dock ej överstiga fem procent för år, räknat från den 1 januari 1974. Uppkommer vid beräkning av det procenttal med vilket ändring skall ske brutet tal, avrundas det till närmast lägre hela tal.

Enligt kungörelsen (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor, fastställer försäkringsinspektionen det procenttal med vilket skadeståndslivränta skall ändras.

Basbeloppet för december månad 1974 har fastställts till 9 000 kr, vilket överskrider basbeloppet för december 1973 (= 7 900 kr) med 13.92 %. Med anledning härav har försäkringsinspektionen fastställt att i första stycket nämnda skadeståndslivräntor skall ökas med 5 % fr.o.m. 1 januari 1975.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:782

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1975.