Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Försäkringsinspektionens kungörelse (1977:965) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad: 1977-12-20

Försäkringsinspektionen får med stöd av kungörelserna 1967:667 och 668, 1971:14 samt 1973:219 och 220 om ändring av vissa kategorier av skadelivräntor meddela att berörda livräntor fr.o.m. den 1 januari 1978 skall ökas enligt följande:

1.

 

Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.

 

1.1

 

Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 10%.

 

1.2

 

Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 10%.

 

1.3

 

Annan ansvarslivränta än trafiklivränta och statlig skadelivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5%.

 

Under 1.1 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 januari 1978.

2.

 

Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.

 

2.1

 

Skadeståndslivränta ökas med 5%. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 1978 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:965

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1978.