Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Brottsskadeförordning (1978:653)

Brottsskadeförordningen

Denna förordning upphör enligt F (2014:327) att gälla den 1 juli 2014.

Utkom från trycket den 29 augusti 1978
utfärdad den 29 juni 1978

Förordningens tillämpningsområde

Rubriken införd g. SFS2005-0956

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om brottsskadeersättning och europeisk brottsskadeersättning.

SFS 2005:956

Brottsskadeersättning

Rubriken införd g. SFS2005-0956

2 §

Ansökan om brottsskadeersättning skall göras på särskild blankett. Ansökan ges in till Brottsoffermyndigheten.

Till ansökan bör fogas polisrapport, läkarutlåtande och andra handlingar som behövs för prövningen. Har skadevållaren dömts för brott som avses med ansökan eller dömts till skadestånd, bör också domen bifogas. Har polisutredning inte ägt rum, skall annan utredning om skadans uppkomst lämnas.

SFS 1994:432

3 §

Brottsoffermyndigheten får meddela föreskrifter om det självriskbelopp som enligt 10 § första stycket brottsskadelagen (1978:413) skall avräknas när brottsskadeersättning bestäms.

SFS 1994:432

4 §

Brottsskadeersättning och kostnadsersättning enligt brottsskadelagen (1978:413) betalas ut av Brottsoffermyndigheten.

SFS 1994:432

4 a §

Innan brottsskadeersättning betalas ut till någon som inte har fyllt 18 år, skall Brottsoffermyndigheten underrätta överförmyndaren.

SFS 2006:1175

Europeisk brottsskadeersättning

Rubriken införd g. SFS2005-0956

Biståndsmyndighet

Rubriken införd g. SFS2005-0956

5 §

Brottsoffermyndigheten är biståndsmyndighet enligt rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer1) .

1)

EUT L 261, 6.8.2004, s. 15 (Celex 32004L0080).

SFS 2005:956

6 §

Som biståndsmyndighet skall Brottsoffermyndigheten på begäran

  1. lämna den enskilde grundläggande information om hur man i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ansöker om ersättning av statsmedel för skada till följd av brott,

  2. tillhandahålla de särskilda ansökningsformulär som i ett sådant ärende kan föreskrivas av den andra statens myndigheter, och

  3. ge vägledning i frågan om hur formulären skall fyllas i och vilka handlingar som bör bifogas ansökningen.

SFS 2005:956

7 §

Om en ansökan om brottsskadeersättning skall anses vara även en begäran om europeisk brottsskadeersättning enligt 18 § brottsskadelagen (1978:413), skall Brottsoffermyndigheten självmant vidta de åtgärder som behövs för att den enskildes begäran skall kunna behandlas av en myndighet i den andra staten.

SFS 2005:956

8 §

Brottsoffermyndigheten skall översända en ansökan enligt 6 § eller en begäran enligt 7 § till den myndighet i den andra staten som är behörig att handlägga ärendet. Vid översändandet skall en särskild blankett användas.

Om den utländska myndigheten begär kompletterande upplysningar av den enskilde, skall Brottsoffermyndigheten på begäran hjälpa honom eller henne med att lämna sådana upplysningar och ge in dem till den utländska myndigheten.

SFS 2005:956

9 §

Om den utländska myndigheten beslutar att hålla sammanträde i ärendet, skall Brottsoffermyndigheten på begäran lämna den utländska myndigheten sådant bistånd att sökanden kan höras per telefon eller genom videokonferens.

SFS 2005:956

Beslutsmyndighet

Rubriken införd g. SFS2005-0956

10 §

Brottsoffermyndigheten är beslutsmyndighet enligt rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer.

SFS 2005:956

11 §

När Brottsoffermyndigheten tar emot en ansökan om brottsskadeersättning som översänts från en biståndsmyndighet i en annan medlemsstat, skall Brottsoffermyndigheten snarast

  1. lämna uppgift om namnet på den tjänsteman som handlägger ärendet,

  2. utfärda ett bevis om att ansökningen har tagits emot, och

  3. lämna uppgift om den handläggningstid som ärendet kan komma att kräva.

Upplysningarna och beviset enligt första stycket skall sändas till den enskilde och den utländska myndigheten.

SFS 2005:956

12 §

Brottsoffermyndigheten skall underrätta den enskilde och biståndsmyndigheten i den andra medlemsstaten om innehållet i det beslut varigenom ärendet avgörs. Vid underrättelsen skall en särskild blankett användas.

SFS 2005:956

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:653

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1978.

Är ärende om ersättning för skada, som har vållats av rymling eller motsvarande, anhängit hos styrelse för ungdomsvårdsskola d. 1 okt. 1978, prövas ärendet av styrelsen.

SFS 1981:1242

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1984:742

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1984. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande i fråga om skador som har inträffat före ikraftträdandet.

SFS 1992:1120

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för skador som har inträffat före ikraftträdandet.

SFS 1994:432

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 2005:956

(Omtryck.)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1175

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2006.