Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Försäkringsinspektionens kungörelse (1985:33) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad: 1984-12-19

Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr.o.m. den 1 februari 1985 skall ökas enligt följande.

1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.

1. Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 12 % (jfr SFS 1967:667 med ändringar 1973:216 och 1981:1193 samt 1967:666 med ändring 1973:217).

1. Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 12 % (jfr SFS 1971:14 med ändringar 1973:218 och 1981:1214).

1. Annan ansvarslivränta   än trafiklivränta och statlig skadelivränta   ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195).

Under 1.1 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1985.

2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.

2. Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213 med ändring 1981:1194) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1985 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även i fråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:33

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 febr. 1985.