Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Försäkringsinspektionens kungörelse (1985:1123) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad: 1985-12-18

Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr.o.m. den 1 februari 1986 skall ökas enligt följande:

1.

 

Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.

 

1.1

 

Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6 % (jfr SFS 1967:667 med ändringar 1973:216 och 1981:1193 samt 1967:666 med ändring 1973:217).

 

1.2

 

Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6 % (jfr SFS 1971:14 med ändringar 1973:218 och 1981:1214).

 

1.3

 

Annan ansvarslivränta   än trafiklivränta och statlig skadelivränta   ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195).

 

Under 1.1 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1986.

2.

 

Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.

 

2.1

 

Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213 med ändring 1981:1194) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1986 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

 
 

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:1123

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 febr. 1986.