Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Försäkringsinspektionens kungörelse (1989:1111) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad: 1989-12-22.
Utkom från trycket den 16 januari 1990

Försäkringsinspektionen får meddela att följande skall gälla fr.o.m. 1 februari 1990 för nedan berörda livräntor.

1.

 

Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.

 

1.1

 

Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6 % (jfr SFS 1967:663 och 1967:666).

 

1.2

 

Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6 % (jfr SFS 1971:14).

 

1.3

 

Annan ansvarslivränta   än trafiklivränta och statlig skadelivränta   ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214).

 

Under 1.1 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1990.

2.

Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.

2.1

 

Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1990 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

 
 

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:1111

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 febr. 1990.