Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Försäkringsinspektionens tillkännagivande (1990:1535) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad: 1990-12-18

Försäkringsinspektionen har den 18 december 1990 beslutat följande om nedan angivna livräntor:

 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973.

  1. En trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg om 8 % (jfr SFS 1967:663 och 1967:666).

  2. En skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg om 8 % (jfr SFS 1971:14).

  3. Annan ansvarslivränta än de ovan nämnda ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214).

   Under 1 a c angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1991.

 2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973.

En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor, vilka fastställts före den 1 februari 1991. Vidare avses livräntor enligt samma lag, vilka genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) har det som sägs ovan tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:1535

Beslutet gäller fr.o.m. den 1 februari 1991.