Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Finansinspektionens tillkännagivande (1991:2040) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad: 1991-12-09

Finansinspektionen har den 9 december 1991 beslutat följande om nedan angivna livräntor (dnr 7838/91);

  1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973.

    1. En trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1967:663 och 1967:666).

    2. En skadelivränta som utgår av statsmedel ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14).

    3. Annan ansvarslivränta än de ovan nämnda ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214).

  2. Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före 1 februari 1992.

  3. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973.

En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor, vilka fastställts före 1 februari 1992. Vidare avses livräntor enligt samma lag, vilka genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) har det som sägs ovan tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:2040

Beslutet gäller fr.o.m. d. 1 febr. 1992.