Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Finansinspektionens tillkännagivande (1992:1717) om ändring av vissa skadelivräntor

Utkom från trycket den 30 december 1992

Finansinspektionen har den 11 december 1992 beslutat följande beträffande tillägg till nedan angivna livräntor (dnr 319/6627/92).

 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:

  1. En trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg om 6 % (jfr SFS 1967:663 och 1967:666).

  2. En skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg om 6 % (jfr SFS 1971:14).

  3. Ansvarslivränta som ej hänförs till 1 a eller 1 b ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214).

   Under 1 a c angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före 1 februari 1993.

 2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973:

  1. En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor, vilka fastställts före 1 februari 1993. Vidare avses livräntor enligt samma lag, vilka genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger 2 a tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1717

Beslutet gäller fr.o.m den 1 februari 1993.