Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Utfärdad den 10 juni 1993.

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) när det gäller vissa försäkringsavtal.

SFS 2014:1451

2 §

Vid tillämpning av artikel 7 i förordningen gäller följande i fråga om avtal om försäkring för ett registreringspliktigt fordon. När ett fordon som är registrerat i en EES-stat köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i en annan EES-stat, ska risken under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning anses finnas i den stat till vilken fordonet ska införas.

SFS 2014:1451

3 §

På ett avtal om obligatorisk skadeförsäkring som avses i artikel 7.4 i förordningen tillämpas lagen i den EES-stat som har föreskrivit skyldigheten att teckna försäkring.

SFS 2014:1451

4 §

[Upphävd g. Lag (2014:1451).]

SFS 2014:1451

5 §

[Upphävd g. Lag (2014:1451).]

SFS 2014:1451

6 §

[Upphävd g. Lag (2014:1451).]

SFS 2014:1451

7 §

[Upphävd g. Lag (2014:1451).]

SFS 2014:1451

8 §

[Upphävd g. Lag (2014:1451).]

SFS 2014:1451

9 §

[Upphävd g. Lag (2014:1451).]

SFS 2014:1451

10 §

[Upphävd g. Lag (2014:1451).]

SFS 2014:1451

11 §

[Upphävd g. Lag (2014:1451).]

SFS 2014:1451

12 §

[[Ny beteckning – 3 § – och lydelse g. Lag (2014:1451).]]

SFS 2014:1451

13 §

[Upphävd g. Lag (2014:1451).]

SFS 2014:1451

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:645

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. [Enl. F 1993:1646 1 jan. 1994.]

2. Lagen tillämpas endast på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet.

SFS 1997:252

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:698

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2007:335

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

2. I fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 2007:1007

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2010:1256

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:2056

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2014:1451

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2015.