Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Finansinspektionens tillkännagivande (1993:1682) om ändring av vissa skadelivräntor

Utkom från trycket den 12 januari 1994

Finansinspektionen har den 20 december 1993 beslutat följande beträffande tillägg till nedan angivna livräntor (Dnr 319–6200/93).

 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:

  1. En trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1967: 663 och 1967: 666)

  2. En skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971: 14)

  3. Annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a eller 1 b ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973: 214). Under 1 c angivet indextillägg ska utgå till livräntor som fastställts före 1 februari 1994.

 2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av 1973:

  1. En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973: 213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före 1 februari 1994. Vidare avses livräntor enligt samma lag som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före denna dag.

  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975: 1410) skall 2 a tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

Finansinspektionen fastställer ändringarna i de ovanstående livräntorna med anledning av regeringens förordning om basbelopp för 1994 (SFS 1993: 1341) enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1682

Beslutet gäller fr. o. m. den 1 februari 1994.