Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Finansinspektionens tillkännagivande (1996:10) om ändring av vissa skadelivräntor

Utkom från trycket den 23 januari 1996

Finansinspektionen har den 2 januari 1996 beslutat följande beträffande tillägg till nedan angivna livräntor (Dnr 2–96–319).

 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:

  1. En trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1967:663 och 1967:666)

  2. En skadelivränta som utgår ur stadsmedel ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1971:14)

  3. Annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214)

  Under 1 c) angivet indextillägg ska utgå till livräntor som fastställts före 1 februari 1996.

 2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av 1973:

  1. En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före 1 februari 1996. Vidare avses livräntor enligt samma lag som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före denna dag.

  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) ska 2 a) tillämpas även ifråga om trafikskadeersättning.

Finansinspektionen fastställer ändringarna i de ovanstående livräntorna med anledning av Regeringens förordning om basbelopp för 1996 (SFS 1995:1217) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:10

Beslutet gäller fr.o.m. d. 1 febr. 1996.