Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.

1 §

Denna lag är tillämplig på undervattenskablar och rörledningar som finns i det fria havet eller i en ekonomisk zon.

2 §

Om ägaren till en kabel eller rörledning som läggs ut eller repareras därvid orsakar att någon annan kabel eller rörledning skadas, skall ägaren ersätta kostnaden för att reparera skadan.

3 §

Om en fartygsägare har offrat ett ankare eller ett fiskeredskap i syfte att undvika skada på en kabel eller en rörledning, har fartygsägaren rätt till ersättning av kabelns eller rörledningens ägare för det som har offrats. Rätten till ersättning gäller dock endast om fartygsägaren på förhand har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder.

4 §

Talan om ersättning enligt denna lag får väckas vid svensk domstol endast mot den som har hemvist eller säte i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:518

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.