Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Finansinspektionens tillkännagivande (1997:1337) om ändring av vissa skadelivräntor

Utkom från trycket den 20 januari 1998

Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (1997:678) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1998, den 29 december 1997 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (dnr 6734–97–019) enligt följande.

 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:

  1. trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1967:663 och SFS 1967:666),

  2. skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14),

  3. annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med ytterligare indextillägg om fem procent (jfr SFS 1973:214).

   • Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som har fastställts före den 1 februari 1998.

 2. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter utgången av år 1973:

  1. Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1998. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före denna dag.

  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:1337

Beslutet gäller fr.o.m. den 1 februari 1998.