Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Finansinspektionens tillkännagivande (1998:1590) om ändring av vissa skadelivräntor

Utkom från trycket den 16 december 1998.

Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (1998:1184) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1999, den 27 november 1998 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (dnr 7461–98–019) enligt följande.

 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:

  1. trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1967:663 och SFS 1967:666),

  2. skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14),

  3. annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med ytterligare indextillägg om fem procent (jfr SFS 1973:214).

   Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som har fastställts före den 1 februari 1999.

 2. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter utgången av år 1973:

  1. Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1999. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före denna dag.

  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1590

Beslutet gäller fr.o.m. den 1 februari 1999.