Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor

Utkom från trycket den 2 december 2003
Utfärdad den 20 november 2003.

1 §

Denna förordning tillämpas på skadeståndslivräntor som fastställs enligt

  1. kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.,

  2. lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor och

  3. lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor.

2 §

Finansinspektionen skall fastställa de procenttal som indextillägg skall utgå med enligt 5 § kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m., 5 och 6 §§ lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor samt de procenttal med vilka ändring skall ske enligt 2 och 3 §§ lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor.

Finansinspektionen skall också fastställa procenttalen för indextillägg enligt 5 och 6 §§ lagen om tillägg till vissa ansvarslivräntor samt för ändring enligt 2 och 3 §§ lagen om ändring av skadeståndslivräntor för livräntor där dessa lagar gäller i deras lydelse före den 1 januari 2004.

3 §

Finansinspektionen skall så snart som möjligt underrätta dem som skall utge skadeståndslivränta och som är kända av inspektionen om procenttalen enligt 2 § samt offentliggöra talen på lämpligt sätt.

4 §

Tillägg till skadeståndslivränta enligt lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor utges utan föregående ansökan och om möjligt i samma ordning som livräntan.

5 §

Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor får beslutas av Finansinspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:832

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1973:220) om fastställande av procenttal för tillägg till vissa ansvarslivräntor, m.m. och

2. kungörelsen (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor.