Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Finansinspektionens (2003:1151) tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor

Utkom från trycket den 30 december 2003

Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (2003:576) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2004 den 10 december 2003 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (FI Dnr 03-8179-320) enligt följande.

 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:

  1. trafiklivränta ökas med 1,81 procent (jfr SFS 1967:663 och SFS 2003:832),

  2. skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas med 1,81 procent (jfr SFS 1971:14),

  3. annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med ytterligare indextillägg om fem procent (jfr SFS 1973:214).

   Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som har fastställts före den 1 januari 2004.

 2. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter utgången av år 1973:

  1. Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 2004. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts senare, om dom i målet i första instans meddelats före denna dag.

  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1151

Beslutet gäller fr.o.m. d. 1 jan. 2004.