Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Finansinspektionens tillkännagivande (2004:1318) om ändring av vissa skadelivräntor1)

Utkom från trycket den 27 december 2004

Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (2004:695) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2005 den 1 december 2004 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (FI Dnr 04-8341-320) enligt följande.

 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:

  1. trafiklivränta ökas med 0,25 procent (jfr SFS 1967:663 och SFS 2003:832),

  2. skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas med 0,25 procent (jfr SFS 1971:14),

  3. annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) och som fastställts före den 1 januari 2004 ökas med fem procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med 0,25 procent.

 2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973 och vilka fastställts före den 1 januari 2004:

  1. skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med fem procent. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans meddelats före den 1 januari 2004.

  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

 3. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973 och vilka fastställts den 1 januari 2004 eller senare:

  1. Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 0,25 procent.

  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 3 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1318

Beslutet gäller fr.o.m. d. 1 jan. 2005.