Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:560 Utkom från trycket den 16 juni 2006Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328. föreskrivs att 2 och 30 §§ trafikskadelagen (1975:1410)Lagen omtryckt 1994:43. skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2001:562.Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet.Försäkringsplikten fullgörs av fordonets ägare. Innehas fordonet på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller innehas det med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år, fullgörs dock försäkringsplikten av innehavaren. Om ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret och den som äger fordonet eller innehar det under sådana omständigheter som anges i föregående mening inte har fyllt 18 år och saknar förarbehörighet för fordonet, fullgörs försäkringsplikten av den förmyndare som har registrerats i vägtrafikregistret.Trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som har registrerats i vägtrafikregistret kan genom uppsägning av försäkringstagaren upphöra att gälla endast omfordonet inte längre är registrerat i vägtrafikregistret,fordonet är avställt, ellerförsäkringstagarens skyldighet att hålla fordonet försäkrat har upphört av någon annan anledning.Tredje stycket skall inte tillämpas, om för fordonet gäller trafikförsäkring hos en annan försäkringsanstalt. 30 §30 § Senaste lydelse 2002:343. Så snart ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon har fått kännedom om händelse som kan medföra försäkringsfall enligt denna lag, skall han underrätta den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet om händelsen. Han är vidare skyldig att på begäran lämna försäkringsanstalten behövliga upplysningar och handlingar.Vad som sägs i första stycket om ägaren gäller en förmyndare som enligt 2 § skall fullgöra försäkringsplikten för ett fordon. 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om försäkringsplikt som avser tiden före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)