Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1175 Utkom från trycket den 14 november 2006Förordning om ändring i brottsskadeförordningen (1978:653);utfärdad den 2 november 2006.Regeringen föreskriver att det i brottsskadeförordningen (1978:653)Förordningen omtryckt 2005:956. skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.4 a §4 a §Innan brottsskadeersättning betalas ut till någon som inte har fyllt 18 år, skall Brottsoffermyndigheten underrätta överförmyndaren.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.På regeringens vägnarBEATRICE ASKDag Mattsson(Justitiedepartementet)