Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Finansinspektionens tillkännagivande (2006:1584) om ändring av vissa skadelivräntor

Utkom från trycket den 9 januari 2007

Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.

 1. Livränta föranledd av en händelse som har inträffat före utgången av år 1973:

  1. Trafiklivränta ökas med 1,51 procent (jfr SFS 1967:663).

  2. Skadelivränta som betalas med statsmedel ökas med 1,51 procent (jfr SFS 1971:14).

  3. Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b, dels har fastställts före den 1 januari 2004, ökas med fem procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med 1,51 procent.

 2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004:

  1. Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med fem procent. Ökningen gäller även livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004.

  2. Det som anges i 2 a skall enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.

 3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:

  1. Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 1,51 procent.

  2. Det som anges i 3 a skall enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1584

(Utkom d. 9 jan. 2007.)

Beslutet gäller från och med d. 1 jan. 2007.