Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:335 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal;utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156. föreskrivs att 3 § lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal skall ha följande lydelse.3 §3 §Med EES-stat där risken är belägen avses i denna lagnär försäkringen avser antingen byggnad eller byggnad och dess innehåll, till den del byggnaden och innehållet täcks av samma försäkring, den EES-stat i vilken egendomen är belägen,när försäkringen avser registreringspliktigt fordon, den EES-stat där fordonet är registrerat, utom i det fall som avses i c,när ett fordon som är registrerat i en EES-stat köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i en annan EES-stat, under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning, den stat till vilken fordonet skall införas,när försäkringen har en giltighetstid av fyra månader eller mindre och oberoende av försäkringsklass täcker rese- eller semesterrisker, den EES-stat där försäkringstagaren har tecknat försäkringen,i andra fall än de som uttryckligen omfattas av a-d, om försäkringstagaren är en fysisk person, den EES-stat där han har sin vanliga vistelseort eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, den EES-stat där det driftställe som avtalet gäller för är beläget.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.2. I fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMThomas Utterström(Justitiedepartementet)