Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:338 Utkom från trycket den 13 juni 2007Förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359);utfärdad den 31 maj 2007.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförsäkringsförordningen (1976:359)Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/14/EG av den 11 maj 2005 om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG och 90/232/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon (EUT L 149, 11.6.2005 s. 14, Celex 32005L0014). Senaste lydelse av 17 § 2002:348. dels att 17 § skall upphöra att gälla, dels att 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 15 a och 15 b §§, samt närmast före 15 a och 15 b §§ två nya rubriker av följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 1993:1437. Samtliga försäkringsgivare som driver trafikförsäkringsverksamhet i Sverige skall tillsammans med trafikförsäkringsföreningen upprätthålla och bekosta en skaderegleringsnämnd, vars reglemente godkänns av regeringen.Innan en försäkringsgivare, en representant som avses i 5 § fjärde stycket trafikskadelagen (1975:1410) eller trafikförsäkringsföreningen erbjuder den skadelidande uppgörelse i en sådan viktigare ersättningsfråga som anges i reglementet för nämnden, skall frågan hänskjutas till nämnden för yttrande.7 §7 § Senaste lydelse 1995:791. Finansinspektionen får meddela föreskrifter om villkor enligt 5 § fjärde stycket trafikskadelagen (1975:1410) när det gäller representanter för försäkringsgivare som driver gränsöverskridande verksamhet i Sverige.Motiverat besked om ersättning15 a §15 a §Försäkringsgivaren eller dennes skaderegleringsrepresentant enligt 27 § trafikskadelagen (1975:1410) skall lämna ett motiverat besked om ersättning till den skadelidande inom tre månader från det att ett försäkringsfall anmäldes. Med motiverat besked om ersättning avsesett motiverat anbud om ersättning för sådana fall då försäkringsgivaren inte motsätter sig ersättningsansvar och skadeersättningen har beräknats ochett motiverat svar på vad som har anförts i anmälan av försäkringsfallet för sådana fall då försäkringsgivaren antingen motsätter sig ersättningsansvar eller ansvaret inte har fastställts eller beräknats fullständigt.Det som sägs i första stycket om försäkringsgivaren gäller även trafikförsäkringsföreningen när en skada enligt 16 och 33 §§ trafikskadelagen skall ersättas av föreningen.Intyg om trafikskadeersättning15 b §15 b §Försäkringsgivaren skall på försäkringstagarens begäran lämna ett intyg om trafikskadeersättning som har betalats ut under de senaste fem åren av försäkringstiden och som har lett till en höjning av årspremien för trafikförsäkringen. Om någon sådan ersättning inte har betalats ut, skall intyget innehålla uppgift om det. Intyget skall lämnas senast 15 dagar från det att det begärdes.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMThomas Utterström(Justitiedepartementet)