Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:472 Utkom från trycket den 15 juni 2007Förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359);utfärdad den 7 juni 2007.Regeringen föreskriver att det i trafikförsäkringsförordningen (1976:359) ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.3 §3 § Tidigare 3 § upphävd genom 1991:368. Försäkringsgivaren ska varje år informera försäkringstagaren om hur stort belopp eller hur stor andel av trafikförsäkringspremien som hänför sig till den skatt som ska betalas enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarBEATRICE ASKDag Mattsson(Justitiedepartementet)