Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:1007 Utkom från trycket den 4 december 2007Lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal;utfärdad den 22 november 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13. föreskrivs att 4 § lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal skall ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 1998:698. Lagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller lagen (1991:1047) om sjuklön.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKDag Mattsson(Justitiedepartementet)