Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1000R Utkom från trycket den 23 december 2008Rättelseblad: Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;utfärdad den 20 november 2008. Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2008:1000. Rättelsen avser 4 § 1 femte strecksatsen.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2005:147. Kammarkollegiet handläggeranspråk på ersättning med stöd av18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,51 eller 52 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg, 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),5 kap. 1 eller 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek,7 kap. 5 eller 6 § lagen (2003:113) om elcertifikat,8 kap. 9 eller 10 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, eller3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på ett påstående om fel eller försummelse vid handläggning av eller beslut i inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfärdande av pantbrev eller annat bevis på grundval av innehållet i fastighetsregistrets inskrivningsdel,ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 § ochärenden som ska handläggas av Kammarkollegiet på grund av en överenskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)