Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:425 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413);utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237. föreskrivs att 13 b § brottsskadelagen (1978:413) ska ha följande lydelse.13 b §13 b § Senaste lydelse 1999:253. Muntliga förhandlingar enligt 13 a § ska vara offentliga.Om det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon uppgift för vilken hos Brottsoffermyndigheten gäller sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), får ordföranden vid förhandlingen besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar.Om sökanden är under femton år eller lider av en psykisk störning, får ordföranden vid förhandlingen besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar.Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)