Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:704 Utkom från trycket den 28 juni 2010Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207);utfärdad den 10 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:142, bet. 2009/10:CU23, rskr. 2009/10:296. föreskrivs att 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) Lagen omtryckt 2001:732. ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2010:703. En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersättapersonskada eller sakskada som barnet vållar genom brott, ochskada på grund av att barnet kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 §.Förälderns ansvar enligt första stycket är för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Står barnet under vårdnad av två föräldrar, gäller begränsningen för dem gemensamt.Om beloppet som anges i andra stycket inte räcker till full ersättning åt flera som lidit skada till följd av skadehändelsen, ska ersättningen sättas ned med samma kvotdel för var och en av de skadelidande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)