Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) 2 ska ha följande lydelse.

5 §

3 En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta
  • 1. personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott, och
  • 2. skada på grund av att barnet kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 §.
Förälderns ansvar enligt första stycket är för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Står barnet under vårdnad av två föräldrar, gäller begränsningen för dem gemensamt.
Om beloppet som anges i andra stycket inte räcker till full ersättning åt flera som lidit skada till följd av skadehändelsen, ska ersättningen sättas ned med samma kvotdel för var och en av de skadelidande.

SFS 2010:704

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:142, bet. 2009/10:CU23, rskr. 2009/10:296.
Lagen omtryckt 2001:732.
Senaste lydelse 2010:703.