Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:969 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360. föreskrivs att 1 § lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1975:406. För skada, som i följd av luftfartygs begagnande i luftfart tillfogas person eller egendom, som inte befordras med luftfartyget, är luftfartygets ägare ansvarig, även om ägaren inte är vållande till skadan.Om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan, gäller 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJonas Pontén(Justitiedepartementet)