Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:972 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360. föreskrivs att 8 § trafikskadelagen (1975:1410) Lagen omtryckt 1994:43. ska ha följande lydelse.8 §8 §För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik här i landet med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning i fall som anges i denna lag. Trafikskadeersättning utgår i motsvarande fall också för skada som i följd av trafik utomlands med här i landet registrerat eller svenska staten tillhörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige.Trafikskadeersättning utgår inte för radiologisk skada i fall då rätten att göra ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av en kärnteknisk anläggning är inskränkt enligt 26 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)