Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:975 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i produktansvarslagen (1992:18);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360. föreskrivs att 4 § produktansvarslagen (1992:18) ska ha följande lydelse.4 §4 §Lagen gäller inte skador som omfattas av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)