Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1213 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207);utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att 5 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207)Lagen omtryckt 2001:732. ska ha följande lydelse.5 kap.3 §3 §Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust eller förlust av underhåll avräknas förmån som den skadelidande med anledning av förlusten har rätt till i form aversättning enligt socialförsäkringsbalken eller någon annan likartad förmån,pension eller annan periodisk ersättning eller sjuklön, om förmånen betalas av en arbetsgivare eller på grund av en försäkring som är en anställningsförmån.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.2. Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)