Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1216 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor;utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att 5 § lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2003:830. Indextillägg enligt denna lag utgår den 1 januari varje år som prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för året överskrider prisbasbeloppet för det närmast föregående år då indextillägg utgick.Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år närmast efter det då livräntan fastställdes som prisbasbeloppet överskrider prisbasbeloppet för fastställandeåret.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)