Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § brottsskadelagen (1978:413) 2 ska ha följande lydelse.

11 §

Brottsskadeersättning med anledning av personskada som fastställs i form av engångsbelopp betalas med högst tjugo gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller då ersättningen bestäms. Ersättning som fastställs i form av livränta betalas för varje år med högst tre gånger det prisbasbelopp som gäller då ersättningen bestäms.
Brottsskadeersättning med anledning av kränkning eller med anledning av sakskada och ren förmögenhetsskada betalas med högst tio gånger det prisbasbelopp som gäller då ersättningen bestäms.
Om den sammanlagda brottsskadeersättningen efter avräkning av självriskbelopp enligt 10 § första stycket understiger tio kronor, utbetalas ingen ersättning.

SFS 2010:1227

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.
Lagen omtryckt 2005:955.