Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1227 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413);utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att 11 § brottsskadelagen (1978:413) Lagen omtryckt 2005:955. ska ha följande lydelse.11 §11 §Brottsskadeersättning med anledning av personskada som fastställs i form av engångsbelopp betalas med högst tjugo gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller då ersättningen bestäms. Ersättning som fastställs i form av livränta betalas för varje år med högst tre gånger det prisbasbelopp som gäller då ersättningen bestäms.Brottsskadeersättning med anledning av kränkning eller med anledning av sakskada och ren förmögenhetsskada betalas med högst tio gånger det prisbasbelopp som gäller då ersättningen bestäms.Om den sammanlagda brottsskadeersättningen efter avräkning av självriskbelopp enligt 10 § första stycket understiger tio kronor, utbetalas ingen ersättning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)