Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 a § lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. 2 ska ha följande lydelse.

6 a §

En byggfelsförsäkring får innehålla villkor om att ägaren ska svara för en viss självrisk.
I fråga om småhus får självrisken för en byggfelsförsäkring uppgå till högst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje fel eller skada. Den sammanlagda självrisken för flera fel eller skador får inte överstiga ett och ett halvt prisbasbelopp. I försäkringsvillkoren får dock föreskrivas att fel eller skador som kostar mindre än 0,2 prisbasbelopp att åtgärda inte ersätts.

SFS 2010:1254

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.
Lagen omtryckt 2004:552.