Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1254 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.;utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att 6 a § lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. Lagen omtryckt 2004:552. ska ha följande lydelse.6 a §6 a §En byggfelsförsäkring får innehålla villkor om att ägaren ska svara för en viss självrisk.I fråga om småhus får självrisken för en byggfelsförsäkring uppgå till högst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje fel eller skada. Den sammanlagda självrisken för flera fel eller skador får inte överstiga ett och ett halvt prisbasbelopp. I försäkringsvillkoren får dock föreskrivas att fel eller skador som kostar mindre än 0,2 prisbasbelopp att åtgärda inte ersätts.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLEgon Abresparr(Miljödepartementet)