Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1458 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207);utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31. föreskrivs i fråga om skadeståndslagen (1972:207) Lagen omtryckt 2001:732. dels att i 3 kap. 7 § ordet ”Regeringsrätten” ska bytas ut mot ”Högsta förvaltningsdomstolen”, dels att 3 kap. 10 § ska ha följande lydelse.3 kap.10 §10 §Talan om ersättning enligt 2 § med anledning av dom eller beslut av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller allmän underrätt väcks vid den domstol som enligt 2 kap. 2 § eller 3 kap. 3 § rättegångsbalken är behörig att ta upp där angivna mål på grund av brott av domare vid den domstol som meddelat domen eller beslutet. Motsvarande gäller i fråga om ersättningstalan enligt 2 § med anledning av beslut eller åtgärd av någon som anges i nämnda lagrum i rättegångsbalken. Sådan talan med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen väcks i Högsta domstolen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)