Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1652 Utkom från trycket den 14 dcember 2010Förordning om ändring i förordningen (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410);utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410) ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1981:1209. I fråga om skada på förares eller passagerares kläder eller andra tillhörigheter som vid skadetillfället bars eller medfördes för personligt bruk – dock inte pengar, biljetter eller andra värdehandlingar – har bestämmelserna i trafikskadelagen (1975:1410) om ersättning för personskada motsvarande tillämpning, för varje person dock endast upp till hälften av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde för det år skadehändelsen inträffade.Första stycket gäller inte i den mån den skadelidande har rätt till ersättning från annan skadeförsäkring än trafikförsäkring.3 §3 §I fråga om jämkning av ersättning för skada på annan egendom än motordrivet fordon eller därmed befordrad egendom har bestämmelserna i trafikskadelagen (1975:1410) om jämkning av ersättning för personskada på grund av medverkan på den skadelidandes sida motsvarande tillämpning, för varje person dock endast upp till en fjärdedel av det prisbasbelopp som anges i 2 §.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMagnus Medin(Justitiedepartementet)