Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:2049 Utkom från trycket den 18 januari 2011Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor;utfärdad den 22 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62. föreskrivs att i 10 § lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntorSenaste lydelse 2004:804. orden ”försäkringsrörelselagen (1982:713)” ska bytas ut mot ”försäkringsrörelselagen (2010:2043)”.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)