Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:2057 Utkom från trycket den 18 januari 2011Lag om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring;utfärdad den 22 december 2010.Enlig riksdagens beslutProp. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62. föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna lag gäller avtal om försäkring enligt 2 kap. 11 § första stycket klass 17 försäkringsrörelselagen (2010:2043), rättsskyddsförsäkring.3 §3 § Senaste lydelse 2007:336. Ett avtal om rättsskyddsförsäkring, som meddelas av en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i Sverige, ska ge den försäkrade rätt att vid försäkringsfall efter eget val utse en advokat eller annan lämplig person att biträda honom. Den försäkrade ska underrättas om denna rätt när han anmäler ett försäkringsfall till försäkringsgivaren.Ett avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till nackdel för den försäkrade är utan verkan mot denne.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)