Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

3 §

1 Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av
  • – 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,
  • – 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,
  • – 23 § datalagen (1973:289),
  • – 48 § personuppgiftslagen (1998:204), 2 kap. 6 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,
  • – lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,
  • – 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter,
  • – 13 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, om anspråket grundas på ett felaktigt beslut eller en underlåtenhet att meddela beslut, eller
  • – 26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser.
Justitiekanslern handlägger också anspråk på ersättning som grundas på ett påstående om överträdelse av gemenskapsrätten.
Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet.

SFS 2011:136

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.
På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2007:262.