Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Finansinspektionens tillkännagivande (2011:1478) om ändring av vissa skadelivräntorUtkom från trycket den 13 december 2011Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år 1973:Trafiklivränta ökas med 2,80 procent (jfr SFS 1967:663).Skadelivränta som betalas med statsmedel ökas med 2,80 procent (jfr SFS 1971:14).Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b, dels har fastställts före den 1 januari 2004, ökas med tre procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med 2,80 procent.Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004:Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med två procent. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004.Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 2,80 procent.Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:1478 (Utkom d. 13 dec. 2011.)Beslutet gäller från och med d. 1 jan. 2012.