Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:33 Utkom från trycket den 31 januari 2012Lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor;utfärdad den 19 januari 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:149, bet. 2011/12:CU3, rskr. 2011/12:73. föreskrivs att det i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ska införas en ny paragraf, 56 a §, av följande lydelse.56 a §56 a §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt denna lag och anslutande föreskrifter.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)